Ordinarie stämma

Ordinarie föreningsstämma hålls i föreningen årligen före juni månads utgång. För att visst ärende som medlem önskar få behandlat på föreningsstämma skall kunna anges i kallelsen till denna skall ärendet skriftligen anmälas till styrelsen senast före april månads utgång eller den senare tidpunkt som styrelsen kan komma att bestämma. (33§ stadgarna).

På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans  endast en röst. Om en medlem äger fler bostadsrätter i föreningen, har denne ändå bara en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. 

Fullmakt/Ombud
Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlemmens make, sambo, annan närstående (= förälder, syskon eller barn) eller annan medlem får vara ombud. Ombud får bara företräda en medlem. Ombud skall förete skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet.

Ladda ner mall för fullmakt här